Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1, § 2 i § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 i § 24 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 20.06.2023 r., na godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.