Polityka prywatności

Polityka prywatności ELEKTROTIM S.A.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, kim jesteśmy, dla jakich celów przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, jak je przetwarzamy, a także komu możemy je powierzać lub udostępniać. Informujemy również o przysługujących Pani/Panu prawach i obowiązkach.

I. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

II. Jak może skontaktować się Pani/Pan z administratorem danych osobowych?

Można to zrobić na kilka sposobów: napisać do nas, zadzwonić lub zgłosić się osobiście.

 • ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław
 • (71) 38 82 480

III. Z kim można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

Na spółce ELEKTROTIM S.A. nie ciąży obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w oparciu o przepis art. 37 ust. 1 RODO.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych został wyznaczony kontroler procesów przetwarzania danych osobowych, z którym można się kontaktować
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: odo@elektrotim.pl

IV. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe pozyskiwane przez spółkę ELEKTORTIM S.A. przetwarzane są na podstawie:

-       art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody;

-       art. 6 ust. 1 lit.  b RODO, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

-       art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

-       art. 6 ust. 1 lit. d RODO, gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

-       art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

V. Komu możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności
i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Pani/Pana dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Pani/Pana dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na przetwarzanie (a w niektórych przypadkach w oparciu o uzasadniony interes administratora) Pani/Pana danych osobowych, zapisanych
w plikach cookies na Pani/Pana urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas j aktywności w usługach) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez urządzenie - w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych
i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Pani/Pana urządzeniach i odczytywanie takich znaczników. Więcej o plikach cookies dowiedz się TUTAJ

VI. Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:

-       w przypadku danych przetwarzanych pozyskanych w oparciu o dobrowolną zgodę, ELEKTROTIM S.A. przetwarza dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub ustania przyczyny, dla której przetwarzanie danych w oparciu o pozyskaną zgodę było niezbędne;

-       w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy ELEKTROTIM S.A. przetwarza dane osobowe do upływu okresu przedawnienia wynikających z nich roszczeń cywilnoprawnych;

-       w przypadku przetwarzania danych niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, ELEKTROTIM S.A. przetwarza dane osobowe do czasu wywiązania się z tego obowiązku i upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z tym obowiązkiem;

-       w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego – okres przetwarzania danych wynika z przepisów prawa;

-       w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu ELEKTROTIM S.A. lub podmiotu trzeciego okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od szczegółowego celu przetwarzania.

VII. Jakie są Pani/Pana prawa?

 1. 1.     Prawo dostępu do danych:

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii Pani/Pana danych, w tym drogą elektroniczną.

 1. 2.     Prawo do sprostowania danych:

Ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania nieprawidłowych ww. danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo żądania uzupełnienia niekompletnych ww. danych osobowych

 1. 3.     Prawo do usunięcia danych:

Ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia przez ELEKTROTIM S.A. Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy:

-       dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-       wniesie Pani/Pan sprzeciw, z uwagi na swą szczególną sytuację wobec przetwarzania przez ELEKTROTIM S.A. Pani/Pana danych osobowych
w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu ELEKTROTIM S.A. lub podmiotu trzeciego i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

-       Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

-       dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub w prawie polskim któremu podlega TIM S.A.

ELEKTROTIM S.A. zwraca jednak uwagę, że prawo to podlega ograniczeniom. ELEKTROTIM S.A.  nie będzie mógł spełnić Pani/Pana żądania jeśli dalsze przetwarzanie jest niezbędne do:

 • wywiązania się przez ELEKTROTIM S.A z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na podstawie prawa unijnego lub prawa krajowego (np. nie minął jeszcze okres przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umową zawartą pomiędzy ELEKTROTIM S.A. i Panią/Panem, nie minął jeszcze okres przechowywania dokumentów księgowych wystawionych w związku z umową zawartą pomiędzy TIM S.A. i Panią/Panem);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
 1. 4.     Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jeśli:

-       kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający ELEKTROTIM S.A. sprawdzić prawidłowość tych danych;

-       przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

-       ELEKTROTIM S.A. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

-       wniosła Pani/wniósł Pan sprzeciw z uwagi na swą szczególną sytuację, wobec przetwarzania przez ELEKTROTIM S.A. Pani/Pana danych osobowych
w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu ELEKTROTIM S.A. lub podmiotu trzeciego – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ELEKTROTIM S.A. są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez Panią/Pana.

 1. 5.     Prawo do przeniesienia danych.

Ma Pani/Pan prawo otrzymania w postaci pliku w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu przez programy komputerowe, danych dostarczonych przez Panią/Pana, które ELEKTROTIM S.A. przetwarza w sposób zautomatyzowany na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy. Ma Pani również prawo żądania przesłania ww. pliku innemu administratorowi danych o ile jest to technicznie możliwe.

 1. 6.     Prawo do sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych
z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym celu TIM S.A. lub podmiotu trzeciego.

ELEKTROTIM S.A. ma prawo odmówić zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych jeśli wykaże:

-       istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów lub praw i wolności lub

-       istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 1. 7.     Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

VIII. Jak zapewniamy bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych?

Dokładamy jednak starań, aby Pani/Pana dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone. Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych, takich jak m.in.:

-       szyfrowanie danych, stosowanie zapór systemowych (firewall) oraz oprogramowania antywirusowego;

-       monitorowanie systemów informatycznych i stosowanie procedur bezpieczeństwa;

-       wdrożenie procedury na wypadek wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.

Poinformujemy Panią/Pana o każdym zdarzeniu związanym z przetwarzaniem Pani/Pana danych, jeżeli stwierdzimy, że powoduje ono wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw
i wolności.

IX. Dlaczego stosujemy monitoring wizyjny w naszej siedzibie?

Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan odwiedzić nas w naszej siedzibie zwracamy uwagę, że jest ona objęta systemem monitoringu wizyjnego. Monitoring stosowany jest na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, aby chronić mienie,  zapewnić bezpieczeństwo
i zachować w tajemnicy informacje prawnie chronione. Źródłem danych są zapisy z kamer systemu monitoringu, które są umieszczone na zewnątrz budynku, a także w określonych miejscach wewnątrz siedziby spółki. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres
i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Jednocześnie informujemy, iż przysługujące Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych podlega ograniczeniu z uwagi na ryzyko naruszenia praw i wolności innych osób zarejestrowanych przez kamery systemu monitoringu.

X. W jaki sposób informujemy o Pani/Pana prawach i obowiązkach?

Ogólna klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej spółki ELEKTROTIM S.A. Kliknij TUTAJ

Staramy się również, aby w sytuacji, w której Pani/Pan udostępnia nam swoje dane osobowe, przedstawić szczegółową klauzulę informacyjną – zawieramy je w pismach, korespondencji elektronicznej, formularzach elektronicznych lub w postanowieniach zawartych przez Panią/Pana umów.

Jeżeli pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe nie bezpośrednio od Pani/Pana, a są one udostępniane nam np. przez Pani/Pana pracodawcę, zobowiązujemy go w postanowieniach zawieranej umowy do przedstawienia odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

XI. Zmiany w Polityce prywatności.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 27.03.2023 r.