Historia

Spółka Akcyjna ELEKTROTIM została zawiązana 13 listopada 1998 roku przez TIM S.A. i dwanaście osób fizycznych.

Najważniejsze daty w historii spółki:

 • 13.11.1998 r. zawiązanie ELEKTROTIM S.A. i emisja akcji serii A,
 • 01.01.1999 r. rozpoczęcie działalności ELEKTROTIM S.A.
 • 15.11.1999 r. stworzenie Zakładu Automatyki,
 • 2001–2002 r. restrukturyzacja firmy,
 • 01.01.2005 r. utworzenie Pionu Zarządzania Projektami,
 • 01.02.2005 r. utworzenie Zakładu Instalacji Słaboprądowych,
 • 01.11.2005 r. utworzenie przedstawicielstw handlowych w Warszawie i w Gliwicach,
 • 05.10.2006 r. podjęcie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/2006 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii B,
 • 05.10.2006 r. podjęcie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/2006 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii C,
 • 24.11.2006 r. podjęcie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2006 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w ramach oferty publicznej,
 • 11.04.2007 r. debiut ELEKTROTIM S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • 30.04.2007 r. zakup 100% akcji Spółki PROCOM System S.A.,
 • 11.01.2008 r. zakup 100% udziałów firmy INFRABUD Sp. z o.o.,
 • 24.01.2008 r. zakup 100% udziałów firmy ELEKTROMONT-BETA Sp. z o.o.,
 • 08.10.2010 r. zakup 51,28% udziałów firmy MAWILUX Sp. z o.o.
 • 27.04.2012 r. zbycie 100% udziałów firmy INFRABUD Sp. z o.o.
 • 23.05.2012 r. zakup 23,08% akcji firmy MAWILUX S.A.
 • 18.07.2012 r. i 22.08.2012 r. zakup 90,46% akcji firmy ZEUS S.A.
 • 29.10.2013 r. zbycie 100% akcji Spółki ELEKTROMONT-BETA S.A.
 • 06.10.2015 r. zakup 66,67% udziałów firmy ELTRAKO Sp. z o.o.
 • 18.07.2016 r. zakup pozostałego pakietu akcji MAWILUX S.A., ELEKTROTIM S.A. staje się właścicielem 100% akcji MAWILUX S.A. 
 • 11.01.2017 r. nabycie 82% udziałów ENAMOR SYSTEM SP. z o.o., orzeczenie Sądu Rejonowego o zmianie nazwy spółki na OSTOYA-DataSystem Sp. z o.o.
 • 30.01.2018 r. podjecie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółek w sprawie połączenia spółek MAWILUX S.A. i ELEKTROTIM S.A.
 • 28.02.2018 r. połączenie spółek MAWILUX S.A.i ELEKTROTIM S.A. i wykreślenie MAWILUX S.A. z rejestru przedsiębiorców. Działalność MAWILUX S.A. jest kontynuowana w ELEKTROTIM S.A. w ramach Pionu Specjalnego w Zakładzie Systemów Lotniskowych 
 • 02.01.2019 r. połączenie ELEKTROTIM S.A. z Eltrako Sp. z o.o. Działalność Eltrako Sp. z o.o. jest kontynuowana w ELEKTROTIM S.A. w ramach Pionu Dystrubucji w Zakładzie Sieci Gliwice
 • 12.12.2022 r. sprzedaż wszystkich posiadanych przez ELEKTROTIM S.A. akcji spółki zależnej PROCOM SYSTEM S.A. 
 • 27.03.2024 r. sprzedaż wszystkich posiadanych przez ELEKTROTIM S.A. akcji spółki zależnej ZEUS S.A.