ELEKTROTIM S.A. informuje o datach zaplanowanych publikacji raportów okresowych oraz konferencji w 2019 roku

 

Spółka ELEKTROTIM S.A., działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757), niniejszym podaje daty przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych w 2019 roku oraz daty konferencji wynikowych:

                    PUBLIKACJA RAPORTU                                                                                                         DATA KONFERENCJI

  1. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

a)     za I. kwartał 2019                   -           28.05.2019r.                                                                        29.05.2019r. (środa) 

b)     za III. kwartał 2019                 –          28.11.2019r.                                                                        29.11.2019r. (piątek)

        2. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I. półrocze 2019 roku: 12.09.2019r.                      13.09.2019r. (piątek) 

        3. Raporty roczne:

       Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2018r. : 30.04.2019r.                                           29.05.2019r. (środa)                                                                                                                    

Zgodnie z § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757) Zarząd Spółki oświadcza, że, będąc jednostką dominującą, nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za I. i III. kwartał 2019 roku oraz odrębnego raportu półrocznego za I półrocze 2019, gdyż skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu

Zgodnie z § 79 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia, Zarząd ELEKTROTIM S.A. nie przekazuje skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i czwarty kwartał roku obrotowego.

Wszelkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.elektrotim.pl) w zakładce "Relacje Inwestorskie".

Informujem dodatkowo, iż konferencje są organizowane w Warszawie. Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji prosimy o kontakt z obsługującą ELEKTROTIM S.A. agencją PR:

MakMedia Group

ul. Bukowińska 22 | 02-703 Warszawa                                                                                                                                          

Pan Grzegorz Grelo                                                                                                                                                                     

e-mail: g.grelo@makmedia.pl

tel.: +48 600 450 074                                                                                                                                                                 

e-mail: makmedia@makmedia.pl