Maciej Posadzy

Maciej Posadzy - Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. 

Maciej Posadzy - ukończył studia na Politechnice Poznańskiej w roku 1999, Wydział Elektryczny, na kierunku elektrotechnika, specjalność energoelektronika i napęd elektryczny. Ponadto Pan Maciej Posadzy ukończył w roku 2001 studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej na kierunku „Zarządzanie przedsiębiorstwem”, w latach 2004-2005 studia „Master of Business Administration” we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie oraz w latach 2007-2008 kurs „Management I” w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

Maciej Posadzy pracował kolejno:

-    w latach 1999 - 2005 w Technika Electra Sp. z o.o. Poznań jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Logistyki;

 

-    od lipca 2000 roku w TIM S.A. na następujących stanowiskach:

06.2000 – 08.2002 jako Dyrektor Oddziału Handlu Poznań

09.2002 – 12.2007 jako Zastępca Dyrektora ds. Handlowych,

01.2008 – 04.2010 jako Dyrektor ds. Administracji i Rozwoju,

01.2008 – 04.2010 Prokurent TIM S.A.

04.2010 – 05.2013 jako Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

05.2013 – 06.2016 jako Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych;

 

-   Rotopino.pl S.A. (Grupa Kapitałowa TIM)

10.2011 – 01.2019 jako Członek Zarządu;

 

-   3LP S.A. (Grupa Kapitałowa TIM)

07.2016  jako Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny;

Maciej Posadzy pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Rotopino.pl S.A. od 02.2019 do 12.2020 roku a od 2006 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki SONEL S.A. w Świdnicy

Według oświadczenia złożonego Spółce Maciej Posadzy nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ELEKTROTIM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Maciej Posadzy nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Według oświadczenia złożonego Spółce Maciej Posadzy spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz kryteria wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz 2021 oraz kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.