Jan Walulik

Jan Walulik  – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Jan Walulik został powołany przez Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

 Jan Walulik z wykształcenia jest magistrem inżynierem telekomunikacji – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Elektroniki. Ponadto Pan Jan Walulik ukończył studium podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej pt. „Mikroprocesory w technice pomiarowej”, kurs dla Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem i dyplomem Ministerstwa Skarbu Państwa oraz roczny Program „Management 2011” w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania.

 Jan Walulik pracował kolejno:

-    w latach 1980 - 1984 w  PAE Radiotechnika we Wrocławiu  jako  inżynier uruchomień;

-    w latach 1984 - 1987 w ZPAE INCO we Wrocławiu jako inżynier serwisu;

-    w latach 1987 - 1990 w Tareq Co., Kuwait City, Kuwejt, jako inżynier serwisu;

-    w latach 1990 - 1994 w spółce TIM S.A. we Wrocławiu jako Kierownik Zakładu Innowacyjno-Wdrożeniowego;

-    w latach 1994 - 1995 w spółce TIM Sp. z o.o. w Świdnicy jako Dyrektor d.s. Technicznych;

oraz

-    od 1995 r. w spółce SONEL S.A. w Świdnicy jako Wiceprezes Zarządu.

 

Pan Jan Walulik pełni również funkcję Dyrektora w SONEL Instruments India Private Ltd.

Od roku 2001 Pan Jan Walulik pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w ELEKTROTIM S.A.

Od 09.10.2019 r. do 30.06.2020 r. Pan Jan Walulik pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ELEKTROTIM S.A. Od 28.07.2020 r. ponownie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Jan Walulik nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ELEKTROTIM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Jan Walulik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Jan Walulik nie spełnia kryteriów przewidzianych dla niezależnego członka Rady Nadzorczej określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz kryteriów wymienionych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz 2021.

Mandat Członka Rady Nadzorczej Pana Jan Walulika wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2023.