Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WZA

Aktualna informacja dla Akcjonariuszy:

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 23 ust. 4 lit. a) i § 26 pkt 14) Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A. oraz art. 398 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 399 § 1, art. 402 § 2 oraz art. 402 (2) kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 27 czerwca 2018r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8