Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WZA

Aktualna informacja dla Akcjonariuszy:

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, informuje o odbyciu się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. w dniu 13 listopada 2018r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.